• معرفی بازارهای مالی (۴۶) - تورم

  این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت رابطه‌ی تورم توضیح داده شده است.
 • معرفی بازارهای مالی (۴۵) - تئوری نرخ سلف

  این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت تئوری نرخ سلف و تاریخچه‌ی آن توضیح داده می‌شود.
 • معرفی بازارهای مالی (۴۳) - اوراق قرضه‌ی تخفیف‌دار

  این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت شیلر در مورد اوراق قرضه توضیح می‌دهد.
 • معرفی بازارهای مالی (۴۴) - کوپن و سود

  این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت رابطه‌ی سود ماهیانه یا سالیانه با دارایی‌ها توضیح داده شده است.
 • معرفی بازارهای مالی (۴۲) - سود مرکب

  این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در رابطه نرخ سود بانکی در امریکا و اروپا بحث شده است.