کدخبر: ۱۲۴۹

تغییرات رشد گروه های مختلف اقتصادی؛

با وجود رشد ۱.۸درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار امسال، دو بخش نفت و معدن نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و درعین حال نرخ رشد برخی گروه‌ها مانند صنعت و کشاورزی نیز افت کرده است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایبِنا، بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شـده از سوی بانک مرکزی، در خصـوص تولیـد ناخـالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمـت هـای ثابـت سال۱۳۹۰ از ۱۶۴۷.۷ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۱۶۷۶.۷ هزار میلیارد ریـال در سـه ماهـه اول سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصـادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی برای فصل اول سال ۱۳۹۷ است.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیـه‌ای کـه در خصـوص اقـلام هزینـه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالص و صادرات و واردات درسه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینـه‌ای فـوق الـذکر بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بـه ترتیـب ۰.۳ -، ۳.۹، ۰.۸ -، ۱۰.۰ و ۳.۲ درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل است.

در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماهه اول سـال ۱۳۹۷ نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۷ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.

لازم به ذکراست که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۷ مقدماتی بوده ودر معرض تجدید نظر قرار دارد.

براساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل اول ۱۳۹۷ عدد ۱.۸ درصد گزارش شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل، ۴.۶ درصد و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در این مدت ۲.۵ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد گزارش شده است.

همچنین ارزش افزوده گروه کشاورزی با کاهش ۱.۹ درصدی از ۲.۲ درصدی در فصل اول ۱۳۹۶ به ۰.۳ درصد در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ رسیده است. ارزش افزوده گروه نفت نیز از ۵.۹ درصدی در سه ماهه اول سال گذشته با کاهش ۰.۷ درصدی به ۵.۲ درصدی در سه ماهه اول سال ۹۷ رسیده و ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نیز طی یکسال گذشته روند کاهشی داشته و از ۴.۶ درصد در سال گذشته به ۰.۱ درصد در فصل اول سال جاری رسیده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سه ماهه اول سال جاری ۱.۱ درصد گزارش شده که نسبت به ۴.۳ درصد در فصل اول سال ۹۶، افت ۳.۲ درصدی داشته است. همچنین مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی نیز در سه ماهه اول سال ۹۶ عدد ۵.۷ درصد گزارش شده که نسبت به ۰.۳– درصدی در مدت مشابه سال جاری، افت ۶ درصدی داشته اما مخارج مصرف نهایی بخش دولتی از ۲.۶ درصد در فصل اول ۹۶ به ۳.۹ درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

صادرات کالاها و خدمات نیز از ۱.۳ درصد در سال سه ماهه اول سال قبل به ۱۰ درصد در سال جاری رسیده و واردات کالاها و خدمات روندی کاهشی داشته و از ۱۶.۴ درصد در سه ماهه اول سال ۹۶ به ۳.۲ درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بـه میـزان ۱۰۳.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش نشـان مـی‌دهـد. برآوردهـای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشـابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۵.۰ درصد افزایش یافته است.

براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سـال ۱۳۹۷ بـه قیمـت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰  به میزان ۴۰۱.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۵.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افـزوده این گروه، ناشی از افزایش نرخ رشد صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صـادرات گـاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷  از نرخ رشدی معادل ۰.۱ درصد ﺑﺮﺧﻮردار شد  ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل قبل ۴.۵ واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻤﻲ معادل ﺻـﻔﺮ واﺣـﺪ درﺻـﺪ از ﻧـﺮخ رشد ۱.۸ درصدی اقتصاد را در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ.

در  اﻳـﻦ ﮔـﺮوه، ارزش اﻓـﺰود ﺑﺨﺶ ﮔﺎز و آب، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺮق، ﻣﻌﺪن، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻫـﺎی رﺷـﺪ - ۱.۵، ۴.۰، ۰.۱ و ۲.۱ درصدی مواجه بوده اند. در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ارزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی به قیمت‌های جاری ﻃﻲ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ۱۸.۹ درصد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ  اﻋﻤـﺎل ﺷـﺎﺧﺺ‌ﻫـﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ و ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مذکور، ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ساختمان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﺎل ۱۳۹۰ معادل ۰.۱ درصد برآورد می شود.

ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشد ۱.۱ درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار شد و ﺳﻬﻢ آن از رشد ۱.۸ درﺻﺪی تولید ناخلص داخلی به ۰.۵ واحد درصد رسیده است. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﻤﻨﻲ ﮔﺮوه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ اول سال ۱۳۹۷ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل قبل به ﺗﺮﺗﻴـﺐ معادل ۱۲.۱، ۶۲.۹، ۱۵.۴ و ۱۲.۰ درصد بوده است. به ﻋﻼوه، ﺷﺎﺧﺺ ﺿﻤﻨﻲ"داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی" و "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﻔﺖ داﺧﻠﻲ ﺑﺪون نفت" ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ذکر شده به ترتیب دارای رشد ۱۹.۴ و ۱۲.۷ درصدی بوده اند.    

ﺑﺮآورد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ آن دارد ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻞ اول سال ۱۳۹۷ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی  مصرف ﻧﻬﺎﻳﻲ بخش ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺼـﺮف ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺨـﺶ دولتی و ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، به ترتیب از نرخ رشد  ۰.۳-، ۳.۹، ۰.۸ - درصدی برخوردار بوده اند.

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۱.۹، ۵.۲ – درصد بوده است. نرخ رشد ۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ، با وجود ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻋﻠـﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت نیز به دلیل کاهش واردات ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ‌ای و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻃﻲ سه ماهاول سال ۱۳۹۷ نسبت ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ است.

در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اوﻟﻴﻪ، رﺷﺪ ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت در ﺳـﻪ ماهه اول سال ۱۳۹۷ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ۱۰.۰ و ۳.۲ درصد بوده است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ا اﺳﺎس ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اساس جدول مخارج نهایی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۲.۵ درصد برآورد شده است.

 

ارسال نظر