کدخبر: ۲۱۹۷

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکننده در فصل تابستان سال جاری را معادل ۲۴.۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایبنا، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٢٤,٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (١٦.٨ درصد) افزایش داشته ­است.

نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش ­های اصلی و اختصاصی، در فصل تابستان ١٣٩٧، به شرح ذیل است.

١- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ١٣٩٧، به عدد ٣١٩,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٧٨.١)، ١٥,٠ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٨.٩)، ٣٩.٧ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٢٤.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (١٦,٨ درصد) افزایش داشته ­است.

٢- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٧، با ١٩,٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٩٥.٣) به عدد ٣٥٢.١ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٢٤.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (١٥.٣ درصد) افزایش داشته است.

٣- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان ١٣٩٧، با ١٢,٤ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٨.٨) و ٤٦.٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٠) به عدد ٣٢٤.٧ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٣٠.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٢٢.٠ درصد) افزایش داشته است.

٤- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان ١٣٩٧، با ١٧,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٩.٠) به عدد ٣٤٠.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٨) ٥٢.٨ درصد افزایش نشان می ­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان  سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٣٢,٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٢٢,٧ درصد) افزایش داشته است.

٥- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٧، با ٢,٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١٣٣.٢) به عدد ١٣٦.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٣,٧ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦، (٤.٦- درصد) افزایش داشته است.

٦- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩٧، با ٨,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٦٢.٣) به عدد ٢٨٥.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٧ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش ­های خدمات) معادل ١٢,٥ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٩,٦ درصد) افزایش داشته است.

 

ارسال نظر