کدخبر: ۲۵۵۴

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایبنا، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧١٣ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹/۸ درصد و ۲۳/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٠١ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

از میان ارقام فوق، حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦١٩ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١٩ درصد و ۲۱/۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۷/۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۶/۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ٨٦٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵/۲ درصد و ۳۶/۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٣٠٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. همچنین در کل کشور ۱۲/۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۳/۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

 در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۱/۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱/۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سمنان (۲۰/۶ درصد)، مرکزی(۱۹/۸ درصد) و هرمزگان (۱۹/۶ درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های بوشهر (۹/۱ درصد)، البرز و گیلان هر یک (۱۰/۵ درصد) و سیسـتان و بلوچسـتان (۱۰/۸ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ٨٣١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٨ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵/۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴/۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

 

ارسال نظر