کدخبر: ۲۷۶۳

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ١٣٩٧ به عدد ٤٢٠/٤ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٤٠/٣)، ٢٣/٥ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٤٢/٧)، ٧٣/٢ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ٤٧/٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣٢/٩ درصد)، افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نیز در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ٣٨٠/٤ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٢٤/٧)، ١٧/٢ و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٣٤/٦)، ٦٢/٢ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ٤١/٩ می­باشد که نسبت به میانگین تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٧(٣٠/٨ درصد) افزایش داشته است.

 

ارسال نظر