کدخبر: ۲۸۱۳

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٢٦/٠ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٠/٢ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٤١/٦ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٤٢/١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥/٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٤٧/٢ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه غلات در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٥٥/٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥/٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٨/٦ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی نیز در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٥٣٠/٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢١/٤ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧٧/٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه سبزیجات در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٦٦/٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١/٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣١/٦ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٥١/٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢/٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٧/٣ درصد افزایش می باشد.

شاخص دامداری سنتی در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٩١/٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٧/٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٩/٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٩٢/٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠/٢ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٨/٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٨٥/٥ است که نسبت به فصل مشابه سال ٦٠/٤ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣١/٠ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه گوسفند و بره در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٣٠/١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥/٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤١/٠ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٦٢/٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥/٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٥/٦ درصد افزایش می باشد.

 

ارسال نظر