کدخبر: ۲۹۱۴

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مرکز آمار ایران، در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٨/١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٢ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٣/٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان  با ١/٦ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور (٤٢/٣ درصد) می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٢/٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٣٥/٣ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠/٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٧/٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٣/٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢٧/٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١٨/٨ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ٩/١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠/٦ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٧/٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/١ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ٣/٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١/٠ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور(٤١/٥ درصد) است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (٥١/١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٤/٧ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩/٦درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٦/٨ درصدکمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٣/٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (٢٨/٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩/٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ٨/٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ١/٠واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٦٢/٩رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٨ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­  کرمان با ٦/١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان  با ١/٥ درصد افزایش می باشد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٦/٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٥٧/٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٨/٣ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط  ١٠/٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٨/٤  درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٢٤/٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (٢٩/٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٧/٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ١٢/٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠/٧ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

ارسال نظر