کدخبر: ۴۴۹۳

به گزارش اقتصاد نگار؛ محمد طبیبیان نوشت:

در مورد این طرح اطلاعات کافی منتشر نشده اما چند نکته کلى بر اساس اطلاعات موجود در جراید مى توان گفت:

قرار است سالانه حدود ٢٠٠ میلیون متر مکعب آب دریا نمک زدایى و منتقل شود. اگر درجه نمک آب دریاى خزر ١.٢ درصد باشد یعنى حدود ٢.٤ میلیون تن نمک درسال تولید می شود. این حجم عظیم نمک باید به مناطق مرکزى منتقل شود چون انبار کردن در جغرافیاى محدود استان هاى شمالى به معنى نابودى محیط زیست این مناطق است. هزینه حمل و نقل مى شود حد اقل حدود ٢٤٠ میلیارد تومان درسال.

هزینه سرمایه گذاری ٢ میلیارد دلار بر آورد شده( معمولا پروژه ها در کشور ما دو تا سه برابر بر آورد اولیه نهایتا هزینه بر می دارند ) بر اساس همان بر آورد اولیه هزینه سرمایه گذارى سالانه مى شود حدود ١٢٠٠ میلیارد تومان درسال ( جهت مقایسه بر اساس عملکرد متعارف جهان یک طرح نمک زدائی در حد ۱۳۰ میلیون متر مکعب در سال حدود ۸۰۰ میلیون دلار هزینه دارد هزینه بهره برداری هم برای هزار گالن در سال ۲-۴ دلار بر آورد می شود…)۰ هزیه های بهره بردارى (که به تقریبی تا سالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود)و هزینه هاى زیست محیطى را هم در نظر نگیریم همان دو رقم هزینه حمل نمک و سرمایه اولیه مى شود هزینه اى معادل ١٤٤٠ میلیارد تومان در سال٠

اما فایده پروژه؛ فرضا سالى ٢٠٠ میلون متر مکعب آب نمک زدایى شده به سمنان برسد در بهترین شرایط قیمت اقتصادى آب را متر مکعبى ٥٠٠٠ تومان در نظر بگیریم فایده پروژه مى شود سالانه هزار میلیارد تومان . که همان دو رقم هزینه را نیز پوشش نمى دهد. این محاسبات طبعا سر انگشتى و بسیار تقریبى است. اما مى بایستى مجرى پروژ محاسبه هزینه فایده پروژه را با دقت انجام داده و در اختیار مجلس و عموم قرار دهد تا وجوه مختلف آن قابل بررسی باشد.

ارسال نظر