شناسه خبر: 29470

بیشترین تعداد اعضاء متعلق به کدام تعاونی‌هاست؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته، تعداد کل تعاونی‌های فعال در کشور بیش از ۹۹ هزار واحد بوده، بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به تعاونی‌های سهام عدالت و بیشترین تعداد شاغلان متعلق به تعاونی‌های گرایش مسکن بوده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، تعاونی شرکتی است که با حداقل ۷ نفر عضو حقیقی و یا حقوقی غیردولتی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق مشارکت و خودیاری تشکیل و ثبت می شود.

شرکتی تعاونی که به بهره‌برداری رسیده و دارای عملکرد مالی سالیانه باشد و ارائه تولید و خدمات کند، تعاونی فعال و شرکت تعاونی که دارای عملکرد مالی بوده اما به بهره‌برداری نرسیده است، تعاونی در دست اجرا گفته می‌شود.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود و دولت را به کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل نکند، دیده شده است.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به تعداد کل تعاونی‌های فعال و در حال بهره‌برداری در سال گذشته اشاره کرده است.

به موجب این گزارش، تعداد کل تعاونی های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، بیش از ۹۹ هزار واحد بوده است که از این تعداد ۶۹ هزار و ۲۹۱ تعاونی در حال بهره‌برداری و ۲۹ هزار و ۸۰۴ تعاونی در دست اجرا است.

همچنین تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد اتحادیه‌های فعال در حال بهره‌برداری ۶۰۷ واحد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

بیشترین تعداد اعضاء متعلق به کدام تعاونی‌هاست؟

بر اساس نتایج این گزارش، بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به تعاونی‌های سهام عدالت است؛ به نحوی که از تعداد کل اعضای تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری ۸۴ درصد اعضا در گرایش "سهام عدالت"، ۹ درصد در گرایش "تامین نیاز مصرف کنندگان" و ۲.۶ درصد در گرایش "مسکن" قرار دارند.

بیشترین تعداد اعضاء متعلق به کدام تعاونی‌هاست؟

متوسط تعداد اعضا برای تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در کل کشور ۸۲۵ نفر است که این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش سهام عدالت ۱۱ هزار و ۲۵۵ نفر است.

نمودار توزیع اشتغال تعاونی‌های در حال بهره‌برداری نیز نشان می دهد که گرایش مسکن با ۲۶.۲ درصد،گرایش خدمات با ۱۷ درصد و گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۵.۸ درصد بیشترین تعداد کل شاغلان تعاونی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی‌های کل کشور ۲۰ نفر است که این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش اعتبار ۸۵ نفر، با گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان ۵۳ نفر و گرایش تولیدی و توزیعی و مسکن، هر کدام ۳۷ نفر است.

 

ارسال نظر