کدخبر: ۱۱۶۶۱

 احمد نادری رئیس موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نوشت:

رونق ساختگی بورس، آخرین تیر ترکش دولت_نئولیبرال است. گذار از سرمایه داری صنعتی وتولیدی به سرمایه داری سوداگرایانه الگویی آشنا در نئولیبرالیسم است.

حباب بورس خواهد ترکید و من نگران تبعات اجتماعی وامنیتی آن در آینده ای نزدیک هستم: شورش هایی بزرگتر از ۹۶؛ ۹۸ و قطعا بزرگتر از دهه ۷۰

photo_2020-05-06_12-10-05

ارسال نظر