کدخبر: ۱۳۳۸۶

بانک مرکزی از فروش حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به ماه قبل خبر داد.

به گزارش اقتصاد نگار و نقل از تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی حدود 65 میلیارد و 200 میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه 99 در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 300.9 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.1 درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سـال 99 بالغ بر 81.4 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. 13990422112911277207620710.png

طبق آمار شعبه واخواسـت دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه 99 معادل 800 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 207.6 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده به ترتیب به اعداد 103.1 و 112.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 280.4 درصد و 570.2 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحـاظ تعداد 23.5 درصد و از لحاظ مبلـغ 48.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در اردیبهشـت ماه 1399 به عدد 109.2 رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه 1398 معادل 91.1 بوده است. در دو ماه اول سال 1399 معادل 1000 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 238.6 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره، متوسـط شـاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 65.1 و 64.7 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 0.5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 12.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سـال 1399 به عدد 85.7 رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال 1398 معادل 86.8 بوده است.

13990422112959870207620810

ارسال نظر