شناسه خبر: 19303

بازگشت به مسیر رشد و توسعه کشور با برنامه ریزی، شدنی است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با برنامه ریزی، شاخص گذاری و نظارت، رشد و توسعه کشور امکان پذیر است. مسعود میرکاظمی گفت: برای رفع مشکلات نه تنها در بودجه 1401 می بایست راه حل ارائه شود بلکه برای شش ماه دوم سال 1400 نیز اگر نیاز به راهکارهای قانونی است احصا و پیگیری شود. طبق آمایش سرزمین ها ماموریتی بر عهده سازمان است، لذا خواسته ها و توقع ما نظارت دقیق برای تحقق اهداف و نحوه برنامه ها و همچنین میزان سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خواهد بود. با جهت دهی و سیاست های حمایتی باید شرکت ها را به سمتی هدایت کرد که با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته که دارای منابع و ثروت های خدادی هستند شکوفایی و رشدی که برای چشم انداز توسعه همه جانبه کشور مدنظر است تحقق پیدا کند. وی افزود، مناطق آزاد باید پیشگام تحول و توسعه برای کشور باشند و برای اهدافی که ماموریت در آن دارند باید پاسخگو باشد. با تغییر رویه ها و قرار دادن شاخص، مشخص شدن ماموریت و پاسخگو بودن مدیران، اتفاق های مبارکی برای کشور قابل تحقق است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاتمه گفت: با برنامه ریزی، احساس مسئولیت و پاسخگویی، مسیر رشد و توسعه همه جانبه برای کشورمان امکان پذیر است. انتهای پیام/

به گزارش اقتصاد نگار؛ مسعود میرکاظمی گفت: برای رفع مشکلات نه تنها در بودجه 1401 می بایست راه حل ارائه شود بلکه برای شش ماه دوم سال 1400 نیز اگر نیاز به راهکارهای قانونی است احصا و پیگیری شود.
طبق آمایش سرزمین ها ماموریتی بر عهده سازمان است، لذا خواسته ها و توقع ما نظارت دقیق برای تحقق اهداف و نحوه برنامه ها و همچنین میزان سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خواهد بود.
با جهت دهی و سیاست های حمایتی باید شرکت ها را به سمتی هدایت کرد که با  سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته که دارای منابع و ثروت های خدادی هستند شکوفایی و رشدی که برای چشم انداز توسعه همه جانبه کشور مدنظر است  تحقق پیدا کند.
وی افزود، مناطق آزاد باید پیشگام تحول و توسعه برای کشور باشند و برای اهدافی که ماموریت در آن دارند باید پاسخگو باشد.
با تغییر رویه ها و قرار دادن شاخص، مشخص شدن ماموریت و پاسخگو بودن مدیران، اتفاق های مبارکی برای کشور قابل تحقق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاتمه گفت: با برنامه ریزی، احساس مسئولیت و پاسخگویی، مسیر رشد و توسعه همه جانبه برای کشورمان امکان پذیر است.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر