شناسه خبر: 19399

آخرین قیمت انواع لوله فلزی

به گزارش اقتصاد نگار؛ آخرین قیمت لوله فلزی به شرح زیر است:

    لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
 لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۱.۹ ۶ کیلو گرم -
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲ ۶ کیلو گرم ۲۶۸۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۳ ۶ کیلو گرم ۲۵۹۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۲۵۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۳ ۶ کیلو گرم ۲۵۱۰۰۰
    لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۵۰۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۵۰۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۵۰۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۵۰۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۵۰۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۵۰۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۰۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۰۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۰۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۰۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۰۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۰۰۰۰
 لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۹۷۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۹۷۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۹۷۰۰
لوله ۱/۴  ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۹۷۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۹۷۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۹۷۰۰
 لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۰۰۰
۱/۴  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۰۰۰
۱/۲  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۳۰۰۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۶۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۶۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۶۰۰۰
۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۶۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۶۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۶۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۹۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۹۰۰۰
۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم -
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۸۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۸۰۰۰
۲  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۸۰۰۰
۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۸۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۸۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۸۰۰۰

 

ارسال نظر