کدخبر: ۵۴۰۱

براساس آمار بانک مرکزی ۷۸۷ هزار فقره چک رمزدار در مهر ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد.


به گزارش اقتصاد نگار؛ براساس آمار بانک مرکزی، حدود ٧٨٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١١٧٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۲ درصـد و ۱.۷ درصـد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٤٦ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٦٩٥ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۶.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۱.۲ درصد)، خراسان رضوی (۸ درصد) و اصفهان (۷.۴ درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.  همچنین ۶۹.۴ درصد از ارزش چـک‌های فوق در استان‌های تهران (٥٩ درصد)، اصفهان (۵.۷ درصد) و خراسان رضوی (۴.۷ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

بالغ بر ۷ میلیون و ۵۰۰ فقره چک در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ فقره عادی و حدود ۸۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور ۸۹.۵ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۰.۵ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ١٩١٩ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١١٧٨ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی درکل کشور ۳۸.۶ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۶۱.۴ درصد رمزدار بوده است.

66654

ارسال نظر