شناسه خبر: 27365

گزارش میاندوره ای پالایش نفت لاوان منتشر شد

وضعیت میاندوره ای شاوان در فصل بهار

به گزارش اقتصادنگار، روز گذشته شرکت پالایش نفت لاوان، صورت های مالی میاندوره ای سه ماهه فصل بهار خود را منتشر کرد که مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی 1,625 میلیارد تومان سود خالص شد.

این بدان معنی است که شرکت در گزارش 3 ماهه خود موفق به شناسایی 203 تومان سود به ازای هر سهم شده است.

سود شرکت نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 105 تومانی داشته است. همچنین سود فصل بهار این نماد نسبت به فصل زمستان رشد 67 تومانی را نشان می دهد.

بررسی وضعیت فروش شرکت پالایش نفت لاوان

فرآورده های تولیدی این شرکت عبارت است از :

 - نفتای ترش : که به خارج از کشور صادر می شد.

-بنزین: به مصرف داخلی می رسد.

 - نفت گاز : به مصرف داخلی می رسید.

 - نفت کوره : جهت صادرات و سوخت کشتیها

فروش محصولات داخلی شرکت پالایش نفت لاوان

عمده محصولات این شرکت که در داخل به فروش رسیده اند شامل 2 محصول نفت گاز، و بنزین معمولی است.

درآمد عملیاتی این شرکت شامل 13,223میلیارد تومان بود که  از این میزان، بنزین معمولی با میزان 270 میلیون لیتر؛  نفت گاز، با مقدار 219,898 میلیون لیتر بیشترین میزان فروش داخلی این شرکت بودند که سهم 9,975میلیارد تومان از کل درآمد عملیاتی این شرکت را شامل می شود.

میزان صادرات محصول پالایش نفت لاوان در بهار 1401

عمده محصول صادراتی پالایش نفت لاوان شامل نفت کوره و نفتا است که در صورت مالی منتشر شده این شرکت سهم نفتا میزان فروش 44,399میلیون لیتر  و سهم نفت کوره 186,917میلیون لیتر بود که در مجموع سهم فروش صادراتی 3,247میلیارد تومان بود.

وضعیت فصلی پالایش نفت لاوان

با افزایش قیمت محصولات تولیدی این شرکت مانند بنزین، نفتا، نفت کوره و نفت گاز، این شرکت در دو فصل زمستان1400 و بهار1401 با افزایش سود ناخالص مواجه شده است که در نمودار های زیر مشاهده میکنید.

 

ارسال نظر