<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Thu, 17 Oct 2019 23:16:56 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[یک اقتصاددان: بین 50 تا 60 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند / هیچ اندیشه و اراده ای برای تغییر ساختار اقتصادی وجود ندارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4436 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4436-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
اقتصاد نگار _ به هرحال اوضاع اقتصادی کشور را اوضاع خوبی نمی بینم و متاسفانه هیچ اراده و اندیشه ای برای تغییر ساختار و مبانی این مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی، سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک وجود ندارد . دولت علی رغم قانون خصوصی سازی که باید کوچک تر بشود می بینیم که روز به روز به عرض و طول دولت افزوده میشود، دولت حجیم تر و فربه تر میشود و به همین دلیل هزینه هایش هم بسیار بالا میرود
]]>
Thu, 17 Oct 2019 19:23:26 +0000
<![CDATA[یک کارشناس اقتصاد بین‌المل مطرح کرد؛ این اقدام ارتش ترکیه و نیروهای شبه‌نظامی موردحمایت آنها به‌نوعی تلاش برای ایجاد تعادل یا بازپس‌گیری سهم خود از معادلات ژئوپلیتیک است ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4435 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4435-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اقتصاد نگار _ پیشروی‌های ارتش سوریه در مناطق مختلف دست برتر را به دولت سوریه داد. ازاین‌رو ترکیه ناگزیر به اتخاذ این رویکرد شده تا بتواند منافع خود را بازستانی کند.
]]>
Thu, 17 Oct 2019 17:03:34 +0000
<![CDATA[پزشکیان‌: اگر قرار بود با روندی که ۴۰ سال در پیش گرفته‌ایم، در منطقه اول شویم تا به حال شده بودیم، با ادامه این روند تغییر ممکن نیست]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4434 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4434-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Thu, 17 Oct 2019 13:39:45 +0000
<![CDATA[شرایط رشد اقتصاد جهانی بدتر می‌شود]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4433 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4433-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 11:23:59 +0000
<![CDATA[سهامداران باز هم سود هنگفت خواهند کرد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4432 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4432-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 10:52:40 +0000
<![CDATA[توافق برگزیت نهایی شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4431 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4431-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 10:36:35 +0000
<![CDATA[تمدید معافیت آمریکا برای واردات گاز و برق ایران]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4430 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4430-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Thu, 17 Oct 2019 10:23:46 +0000
<![CDATA[قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۷/۲۵]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4429 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4429-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
]]>
Thu, 17 Oct 2019 09:22:59 +0000
<![CDATA[تورم با فاصله شش ماه به روستاها و شهرهای کوچک می‌رسد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4428 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4428-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 08:38:17 +0000
<![CDATA[تحریم‌های ایران، کانون زورآزمایی دولت ترامپ و اردوغان!]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4427 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4427-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
]]>
Thu, 17 Oct 2019 07:57:38 +0000
<![CDATA[تاخیر در صدور رسمی ارز دیجیتال تلگرام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4426 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4426-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
]]>
Thu, 17 Oct 2019 06:47:22 +0000
<![CDATA[یک اقتصاددان: هیچ تحریم عمیقی نسبت به ترکیه اعمال نخواهد شد ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4425 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4425-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 17:32:59 +0000
<![CDATA[سید عبدالحسین ساسان: درباره کرد ها چیزی شبیه نسل کشی در سوریه در حال اتفاق افتادن است / هیچ تحریم عمیقی نسبت به ترکیه اعمال نخواهد شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4424 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4424-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
اقتصاد نگار _ کرد ها فوق العاده برای ایران اهمیت دارند و موقعیت آنها را همیشه ایران رصد میکند . در طول تاریخ ههم همینطور بوده است، در گذشته هم علی رغم اینکه بین دولت مرکزی و کرد ها گاه گاهی یک فضای تنش زایی حاکم میشد ولی به طور استراتژیک حکومت ها از کرد ها حمایت میکردند. الان هم هم ناظران ایرانی هم روشنفکران ایرانی و هم حکومت ها به شدت نگران وضعیت کرد ها هستند که چیزی شبیه نسل کشی در سوریه در حال اتفاق افتادن است .
]]>
Wed, 16 Oct 2019 17:11:21 +0000
<![CDATA[خودروهایی که فاکتور نمی‌شوند/ افزایش قیمت پژو206 و پراید]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4423 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4423-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 12:24:29 +0000
<![CDATA[هدی رستمی ، اینفلوئنسری که روی دست عربستانی‌ها بلند شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4422 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4422-%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 12:07:57 +0000
<![CDATA[دژپسند:نوسانات بورس طبیعی است ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4421 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4421-%D8%AF%DA%98%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 09:35:39 +0000
<![CDATA[قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۷/۲۴]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4420 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4420-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
]]>
Wed, 16 Oct 2019 08:40:43 +0000
<![CDATA[وضعیت بازدهی صنایع در بورس]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4419 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4419-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:54:46 +0000
<![CDATA[روحانی: چرا فردی که فارغ‌التحصیل می‌شود، شغل برای او وجود ندارد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4418 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4418-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:35:17 +0000
<![CDATA[کدام گزینه برای تداوم خودکفایی در تولید بنزین اقتصادی‌تر است؟ ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4417 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4417-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:15:31 +0000
<![CDATA[تالار شیشه‌ای در فاز اصلاح قرار گرفت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4415 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4415-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 05:36:00 +0000
<![CDATA[ مدیر صندوقهای سرمایه گذاری: نباید انتظار داشت بازار بورس به طور دائمی رشد کند / بعد از استراحت قیمتی اخیر یک دوره نوسانی خواهیم داشت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4414 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4414-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
]]>
Tue, 15 Oct 2019 19:46:31 +0000
<![CDATA[چیزهایی که شاید درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان ندانید ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4413 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4413-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF نامه‌ی عیسی کلانتری و «بلا مانع» خواندن اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران نقطه‌ی پایانی بر ماجرایی گذاشت که شروعش تیر 89 بود ]]> Tue, 15 Oct 2019 14:29:42 +0000 <![CDATA[رتبه ایران در شاخص ریسک افت کرد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4402 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4402-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Tue, 15 Oct 2019 13:06:18 +0000
<![CDATA[آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4401 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4401-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
]]>
Tue, 15 Oct 2019 11:30:22 +0000
<![CDATA[تفرقه مشکوک در انجمن واردکنندگان برنج]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4400 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4400-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
]]>
Tue, 15 Oct 2019 10:53:40 +0000
<![CDATA[قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۷/۲۳]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4399 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4399-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
]]>
Tue, 15 Oct 2019 08:40:52 +0000
<![CDATA[روحانی: امید به زندگی مردم ایران طی ۴۰ سال بعد از انقلاب از ۵۶ سال به ۷۶ سال ارتقا یافته است/ شاهد رشد مثبت اقتصادی هستیم]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4398 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4398-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
]]>
Tue, 15 Oct 2019 07:28:41 +0000
<![CDATA[بازار نفت کشش افزایش قیمت ندارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4397 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4397-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Tue, 15 Oct 2019 06:37:25 +0000
<![CDATA[۴ هدف طرح تسهیلات ودیعه برای اجاره‌نشین‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4396 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4396-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7
]]>
Tue, 15 Oct 2019 05:17:29 +0000