<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Thu, 17 Oct 2019 23:15:15 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۳) - اوراق قرضه‌ی تخفیف‌دار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4322 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/4322-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت شیلر در مورد اوراق قرضه توضیح می‌دهد.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 08:39:40 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۲) - سود مرکب]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3706 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3706-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در رابطه نرخ سود بانکی در امریکا و اروپا بحث شده است.
]]>
Wed, 07 Aug 2019 06:43:25 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۱) - نرخ سود بانکی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3660 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3660-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در رابطه نرخ سود بانکی در امریکا و اروپا بحث شده است.
]]>
Tue, 30 Jul 2019 09:26:36 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۰) - حساب‌های بانکی در ۱۹۸۲]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3612 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3612-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می پردازد. این قسمت در رابطه با حساب‌های بانکی در نظام بانکی قدیم است.
]]>
Tue, 23 Jul 2019 06:29:04 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۹) - اختلالات شخصیتی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3571 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3571-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می‌پردازد. این قسمت به رفتار جامعه گریزی و تاثیر آن بر عملکرد در بازار سرمایه پرداخته شده است.
]]>
Tue, 16 Jul 2019 06:12:39 +0000
<![CDATA[پخش ویدیو معرفی بازارهای مالی (۳۸) - تفکر جادویی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3522 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3522-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می‌پردازد. تفکر جادویی و اثر نیوکمب و نیمی نیوکمب موضوع بحث این قسمت هستند. اثراتی که توضیح می‌دهند ذهن انسان تمایل دارد تا رخدادها را در اثر تاثیر خود ببیند.
]]>
Mon, 08 Jul 2019 09:01:24 +0000
<![CDATA[پخش ویدیو معرفی بازارهای مالی (۳۷) - مغز]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3454 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3454-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه‌ی بحث رفتارشناسی مغز انسان در مواجهه با تصمیمات مرتبط با بازار می‌پردازد.
]]>
Wed, 26 Jun 2019 10:34:23 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۶) - رفتارهای غیر منطقی در بازار سهام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3391 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3391-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت بحثی است در رابطه با نوعی رفتار غیر منطقی به نام تفکر آرزومندانه که انسان انجام می‌دهد و نتیجه‌ی آن عملکرد اشتباه در بازار سهام است. انسان تمایل دارد تا خود را در معرض چیزهایی قرار دهد که به اون نشان می‌دهد تصمیمات درستی گرفته و در صورتی که به طور مثال ارزش سهم خریداری شده در حال کاهش باشد، این رفتار مغز متمایل به ندیدن و انکار عملکرد آن سهم در روزهای آتی می‌شود تا آنجا که وقتی قیمت آن سهم برگشت فرد سریعا ت
]]>
Sat, 15 Jun 2019 08:35:28 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۵) - بحث بیشتر در رابطه با روانشناسی رفتار مردم در بازار سهام ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3341 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3341-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت به ادامه‌ی مفهوم ارزش مطلوب در سرمایه گذاری و نظریه های مرتبت با آن پرداخته می شود. اینکه چرا مردم ترجیح می دهند در زیان شرطبندی کنند و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذاران.
]]>
Mon, 03 Jun 2019 07:10:01 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم - ساختار بیزینس مدل (قسمت دوم)]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3335 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3335-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت در ادامه‌ی معرفی بیزینس مدل است و به مدل‌های مختلف آن در کسب و کارهای اینترنتی می‌پردازد.
]]>
Sun, 02 Jun 2019 10:07:16 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۴) - ارزش مطلوب]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3281 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3281-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت به مفهوم ارزش مطلوب در سرمایه‌گذاری و نظریه‌های مرتبت با آن پرداخته می‌شود. اینکه چرا مردم ترجیح می‌دهند در زیان شرطبندی کنند و ارتباط آن با رفتار سرمایه‌گذاران.
]]>
Sat, 25 May 2019 09:16:59 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۳) - مقدمه‌ای بر روانشناسی مالی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3230 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3230-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت مقدمه‌ای است بر بحث مهم روانشناسی عملکرد در بازار سهام.
]]>
Tue, 14 May 2019 07:19:49 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۲) - آیا بازار سهام می‌تواند اتفاقات را پیشگویی کند؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3165 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3165-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به بحث در رابطه با تاثیرگیری بازار از جو حاکم می‌پردازد و سپس ۲ تئوری در رابطه با توانایی پیشگویی بازار در ارتباط با وقایع جاری مانند رکود اقتصادی و... را بیان می‌کند.
]]>
Sun, 05 May 2019 09:39:24 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۱) - کارآمدی بازار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3086 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3086-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به بحث در رابطه با کارآمدی بازار می‌پردازد.
]]>
Sun, 14 Apr 2019 10:50:20 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۰) - آیا پیش‌بینی بازار امکان پذیر است؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3027 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3027-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت شیلر به قابلیت پیش‌بینی پذیری بازار سهام می‌پردازد.
]]>
Mon, 18 Mar 2019 17:30:00 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۹) - مدیریت ریسک کاهش ارزش املاک]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3017 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3017-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به راهکارهایی که برای مدیریت ریسک کاهش ارزش املاک اندیشیده شده می پردازد.
]]>
Sun, 17 Mar 2019 12:18:57 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۸) - واحد توسعه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2992 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2992-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به توضیح در رابطه با مفهومی به نام Unaided de Fomento (واحد توسعه) است که اولین بار در شیلی ابداع شد و مهار تورم شدید کمک کرد.
]]>
Tue, 12 Mar 2019 16:30:00 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۷) - بدهی شاخص‌بندی شده با سطح تورم]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2900 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2900-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به توضیح در رابطه با بدهی شاخص‌بندی شده با سطح تورم است.
]]>
Wed, 27 Feb 2019 09:17:16 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۶) - مسئولیت محدود سهامداران]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2854 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2854-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به توضیح در رابطه با قانون مسئولیت محدود سهامداران پرداخته شده است.
]]>
Tue, 19 Feb 2019 12:24:16 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۵) - نوآوری در بازارهای مالی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2779 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2779-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به گفتگو در رابطه با نوآوری در بازارهای مالی پرداخته است.
]]>
Wed, 06 Feb 2019 08:05:07 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۴) - نوآوری زمان‌بر است]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2736 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2736-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به ارائه‌ی مثال‌های جالبی در رابطه با اختراع چمدان‌های چرخ‌دار می‌زند و از آن برای توضیح این مطلب که چرا پیشرفت در حوزه‌ی بازارهای مالی به کندی صورت گرفته است می‌پردازد. همچنین وی در انتها در رابطه با آینده‌ی اقتصاد مالی اظهار نظر می‌کند. این قسمت بسیار جالب را از دست ندهید.
]]>
Wed, 30 Jan 2019 08:33:27 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۳) - مدل رشد گوردون]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2691 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2691-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به معرفی مدل گوردون در تعیین دارایی با ارزش برای سرمایه‌گذاری می‌پردازد. به طور مثال او اشاره می‌کند بسیاری از کیس‌های سرمایه‌گذاری که به نظر رو به زوال می‌‌آیند می‌توانند با توجه به این مدل اتفاقا سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار پرسود باشند.
]]>
Tue, 22 Jan 2019 09:56:25 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۲) - مرز پرتفوی کارا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2647 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2647-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر از طریق محاسبات آماری نحوه‌ی بدست آوردن مرز پرتفوی کارا را معرفی می‌کند.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 08:02:05 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۱) - محاسبه‌ی پرتفوی بهینه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2610 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2610-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به محاسبه و مثال در رابطه با پرتفوی بهینه و منطقی بودن در امر سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
]]>
Wed, 09 Jan 2019 08:05:53 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۰) - فروش‌های کوچک]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2546 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2546-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر در رابطه با داشتن پورتفوی بهینه صحبت می‌کند.
]]>
Sat, 29 Dec 2018 11:05:42 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۱۹) - گفتگو در رابطه با تنوع دهی به دارایی‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2515 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2515-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر با معرفی رابطه ی بین ضریب بتا و ریسک به بررسی دقیق‌تر مزایای پرتفولیوی متنوع می‌پردازد. او به طور مثال طلا را با اینکه نرخ سوددهی کمتری از سود بانکی دارد را انتخاب هوشمندانه‌ای برای گنجاندن در سبد سرمایه‌گذاری می‌داند زیرا معتقد است رفتار طلا در جهت عکس بازار سهام است و در مواقع رکود بازار،‌ باعث می‌شود تعادل در دارایی‌های سرمایه‌گذار حفظ شود.
]]>
Sun, 23 Dec 2018 07:44:08 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۱۸) - تنوع‌دهی در سبد سهام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2346 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2346-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۷ است. در این قسمت شیلر به توضیح مفهوم ضریب بتا در تحلیل سهام با استفاده از تحلیل سهام شرکت اپل و طلا می‌پردازد.
]]>
Sun, 09 Dec 2018 09:49:11 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۱۷) - تنوع‌دهی در سبد سهام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2277 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2277-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به توضیح به توضیح تنوع‌دهی در سرمایه‌گذاری می‌پردازد. او همچنین تاثیر اتفاقات تاریخی بر تصمیم‌گیری خرید سهام را بررسی می‌کند.
]]>
Tue, 04 Dec 2018 08:33:13 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۱۶) - گفتگو در رابطه با ریسک]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2219 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2219-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به توضیح بیشتر در رابطه با ریسک در سرمایه‌گذاری می‌دهد.
]]>
Sat, 01 Dec 2018 10:50:08 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۱۵) - تمام تخم‌مرغ‌ها در یک سبد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2186 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2186-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%AF
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به بررسی پدیده‌ی ریسک در بازار سرمایه می‌پردازد.
]]>
Mon, 26 Nov 2018 09:05:40 +0000