<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Tue, 15 Oct 2019 14:10:13 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[قسمت دوازدهم: الماس‌های شما کجا هستند؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3657 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3657-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس در رابطه با چگونگی بکار بردن استعدادها برای موفقیت به بحث می‌پردازد.
]]>
Tue, 30 Jul 2019 06:40:12 +0000
<![CDATA[قسمت یازدهم: یک افسانه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3588 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3588-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس ابتدا افسانه‌ای را نقل و با استفاده از آن به یکی از کلیدی‌ترین نکات در یافتن موفقیت اشاره می‌کند.
]]>
Sat, 20 Jul 2019 07:04:28 +0000
<![CDATA[قسمت دهم: شروع]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3553 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3553-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس به نوعی گرم کردن قبل از قدم گذاشتن در راه موفقیت را توضیح می‌دهد.
]]>
Sat, 13 Jul 2019 07:31:47 +0000
<![CDATA[قسمت نهم: داستان من]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3487 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3487-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس به داستان زندگی خود و نکاتی در رابطه با چگونگی شناخت خود می‌پردازد.
]]>
Tue, 02 Jul 2019 09:18:42 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم: نقش خانواده و فرهنگ در ساختن تصور از موفقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3426 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3426-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت به جنبه ی درونی و بیرونی موفقیت پرداخته شده است. جنبه ی بیرونی موفقیت، آنچیزیست که دیگران میبینند و آنرا مورد ستایش قرار می دهند و جنبه ی درونی آن که شاید مهمتر نیز باشد رضایت درونی فرد است.
]]>
Sat, 22 Jun 2019 06:41:25 +0000
<![CDATA[قسمت هفتم: موفقیت دو جنبه دارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3359 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3359-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت به جنبه‌ی درونی و بیرونی موفقیت پرداخته شده است. جنبه‌ی بیرونی موفقیت، آنچیزیست که دیگران میبینند و آنرا مورد ستایش قرار می‌دهند و جنبه‌ی درونی آن که شاید مهمتر نیز باشد رضایت درونی فرد است.
]]>
Sun, 09 Jun 2019 10:17:37 +0000
<![CDATA[قسمت ششم: تمرین ۶ زندگی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3300 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3300-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت تمرینی داده شده برای درک مفهوم موفقیت. ]]> Tue, 28 May 2019 09:55:03 +0000 <![CDATA[قسمت پنجم: سه حقیقت در مورد موفقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3253 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3253-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. قسمت به بیان سه واقعیت در مورد موفقیت که بسیاری از ما آنها را نمیدانیم اختصاص داده شده است
]]>
Mon, 20 May 2019 07:17:21 +0000
<![CDATA[قسمت چهارم: دلایل تدریس این دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3229 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3229-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت دلایل تدریس دوره برشمرده شده است.
]]>
Tue, 14 May 2019 07:12:52 +0000
<![CDATA[قسمت سوم: چرا این دوره مفید است]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3139 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3139-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت چگونگی دلایل استفاده از این دوره برشمرده شده است.
]]>
Mon, 29 Apr 2019 09:41:39 +0000
<![CDATA[قسمت دوم: چگونگی استفاده از این دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3115 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3115-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت چگونگی استفاده از این دوره‌ی آموزشی توضیح داده شده است.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 09:24:13 +0000
<![CDATA[قسمت اول - مقدمه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3052 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3052-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87
آیا میخواهید موفق‌تر باشید؟ این دوره‌ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه‌ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده‌ی برنده‌ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می‌شود.
]]>
Mon, 08 Apr 2019 16:30:00 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۷) - سخنان آخر]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2987 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2987-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به ادامه ی بحث انواع مشاجره های بین سازمانی در میان کارکنان در سطح فردی و گروهی اختصاص یافته است.
]]>
Tue, 12 Mar 2019 04:30:00 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۶) - تکنیک‌های خلاقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2948 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2948-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. این ویدیو تکنیک‌های افزایش خلاقیت را مرور می‌کند.
]]>
Tue, 05 Mar 2019 09:53:55 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۵) - ۱۰ نکته در رابطه با خلاقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2878 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2878-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. این ویدیو شامل جمع‌بندی روش‌های ارائه شده در ۱۰ نکته‌ی اساسی به منظور افزایش خلاقیت است.
]]>
Sun, 24 Feb 2019 11:25:57 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۴) - حرکت رو به جلو]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2844 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2844-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. این ویدیو شامل راهکارهایی برای افزایش خلاقیت در ادامه‌ی راه است.
]]>
Mon, 18 Feb 2019 10:47:54 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۳) - نتیجه‌گیری]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2769 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2769-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. در این ویدیو یاد میگیریم چطور هدیه‌ای خلاقانه بدهیم.
]]>
Tue, 05 Feb 2019 10:19:11 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۲) - خلاقیت در هدیه دادن]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2678 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2678-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. در این ویدیو یاد میگیریم چطور هدیه‌ای خلاقانه بدهیم.
]]>
Mon, 21 Jan 2019 08:00:02 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۱) - رابطه‌ی انگیزه و خلاقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2633 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2633-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. در این ویدیو عامل انگیزه در افزایش خلاقیت بررسی می‌شود.
]]>
Mon, 14 Jan 2019 09:04:06 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۰) - مسواک زدن]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2599 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2599-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. در این ویدیو راهکاری خلاقانه برای افزایش مدت زمان مسواک زدن که از سمت پزشکان توصیه می‌شود ذکر شده است.
]]>
Mon, 07 Jan 2019 10:27:29 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۹) - لیست کردن ویژگی‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2528 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2528-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. در این ویدئو با لیست کردن ویژگی‌های یک یخچال، دکتر هکانسون به کاربرد این روش در خلق ایده‌های نوین می‌پردازد.
]]>
Tue, 25 Dec 2018 07:18:55 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۸) - خلاقیت و مشاهده]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2450 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2450-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Mon, 17 Dec 2018 10:06:11 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۷) - مقدمه‌ای بر پروژه‌ی بوسه‌ی شدید]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2323 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2323-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Sat, 08 Dec 2018 08:46:03 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۶) - تاثیر دانسته‌ها در افزایش خلاقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2257 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2257-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
]]>
Mon, 03 Dec 2018 12:13:10 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۵) - لیست‌ کردن ویژگی‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2167 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2167-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Wed, 21 Nov 2018 08:43:05 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۴) - نحوه‌ی درست کردن نقشه‌ی ذهن]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2106 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2106-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Sun, 18 Nov 2018 09:08:56 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۳) - TED Talk جالب در مورد ایده‌پردازی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-1974 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/1974-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Tue, 06 Nov 2018 08:52:30 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۲) - مرور تکالیف مربوط به گفتگو]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-1926 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/1926-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Sat, 03 Nov 2018 09:03:11 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۱) - مقدمه‌ای بر گفتگو]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-1869 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/1869-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Sun, 28 Oct 2018 08:52:16 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۱۰) - بهبود ایده‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-1603 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/1603-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است.
]]>
Wed, 10 Oct 2018 07:51:09 +0000