آب شدن یخ‌های قطبی :

  • در اینفوگراف میزان تغییر دمای اقیانوس‌ها را از سال ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۸ نسبت به میانگین دمای آنها در سده‌ی بیستم مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است دمای آنها از سال ۱۹۷۰ به بعد در حال گرمتر شدن با نرخ فزاینده است.

  • در اینفوگراف تغییرات مساحت یخ‌های دریای قطب شمال و قطب جنوب را بر حسب میلیون کیلومتر مشاهده می‌کنید.