آلمان و فرانسه میزبان سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا :