جمعیت ایران :

  • در اینفوگراف که منبع آن گزارش اخیر مرکز آمار است نگاهی شده است به تغییرات شاخص‌های جمعیت در ایران. اینکه میزان افزایش جمعیت در طی ۶۰ سال گذشته چه مقدار بوده و سطح سواد زنان و مردان چگونه تغییر کرده است. از دیگر اطلاعات بررسی این تغییرات تعداد شهرها، استان‌ها و آبادی‌های دارای سکنه در ۳۰ سال گذشته و با افزایش تمایل به شهرنشینی است.

  • طبق آخرین گزارش مرکز آمار که به سال ۱۳۹۵ برمیگردد، جمعیت ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر است که از این میزان تعداد مردان بیشتر است. همچنین بیشترین گروه سنی مربوط به سنین ۲۵ تا ۳۴ سال است.