سیاسی :

  • در اینفوگراف، تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات کشورهای مختلف بر اساس بیشترین مشارکت را مشاهده می‌کنید.