شاخص مصرف کننده :

  • در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل مصرف کننده به ١٥٤/٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩/٦ درصد می‌باشد.