طبقه :

  • یک نماینده مجلس گفته است خرید و فروش خدمت سربازی به این خاطر متوقف شد که به نوعی تبعیض طبقاتی حساب می شد و اعتراضات اجتماعی به آن وجود داشته است. او گفته فقط 5 تا 20 درصد افراد جامعه امکان خرید سربازی را داشتند.