میکنید :

  • در نظرسنجی موسسه ی PEW از تعدادی از شهروندان چندی از کشورهایی که بیشترین میزان مهاجرت را دارند خواسته شد تا به این سوال پاسخ دهند که آیا موافق هستند افراد دارای مهارت به کشورشان مهاجرت کرده و مشغول به کار شوند؟ نتیجه را در اینفوگراف به ترتیب مهاجرپذیرتر بودن مشاهده میکنید.